Breadcrumbs

Eksempel på uddannelsesplan for §26

Uddannelsesplan for Egå Produktionshøjskoles § 26 uddannelse

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring.

 1. Formål og mål
  1. Det arbejdsmarkedspolitiske behov for uddannelse.
   I Henhold til AT bekendtgørelserne nr. 908 af 27. september 2005, nr. 720 af 22. juni 2006 og nr. 1175 af 11. okt. 2007 skal alle personer som arbejder med svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil gennemgå en særlig uddannelse som godkendes af direktøren for arbejdstilsynet.
   Den skitserede uddannelse , hvis indhold svarer til AQ 34 00 00060 Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil, efterlever kravene, der er blevet besluttet af arbejdsmarkedets parter.

  2. Uddannelsens formål
   Efter gennemført uddannelse har eleverne arbejdsmiljømæssig viden, så de efter § 26 i Arbejdstilsynets bekendtgørelserne nr. 908 af 27. september 2005, nr. 720 af 22. juni 2006 og nr. 1175 af 11. okt. 2007 må arbejde med svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil.
   Eleverne får et kendskab til de sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold og nødvendige beskyttelsesmæssige foranstaltninger ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil, så de selvstændigt kan tilrettelægge og udføre arbejdet sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
   Uddannelsen er rettet specifikt mod arbejdsmiljøforhold og foranstaltninger ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil i metaller og omfatter en orientering om:
   • Arbejdsmiljølovgivningen
   • arbejdsmiljøpåvirkning
   • sundhedsrisici
   • beskyttelsesforanstaltninger
   • personlige værnemidler
   • arbejdspladsforhold
   • Flammeskæring
   • Plasmaskæring
   • Laserskæring
    • Luftforurening
    • Sundhedsrisici
    • Foranstaltninger til forureningsbekæmpelse
    • Optisk stråling
    • Personlige værnemidler
    • El-sikkerhed
    • Særlige arbejdspladsforanstaltninger
    • Luftforurening, herunder
    • Sundhedsrisici, herunder
    • Foranstaltninger til forureningsbekæmpelse, herunder
    • Optisk stråling, herunder
    • Personlige værnemidler, generelt
    • El-sikkerhed, herunder
    • Særlige arbejdspladsforanstaltninger

   Herunder reglerne i kræftbekendtgørelsen og relevante bekendtgørelser,  AT – vejledninger og BSR – vejledninger.
   Efter gennemført uddannelse udstedes der uddannelsesbevis.

  3. Uddannelsens mål
   Eleverne skal opnå kendskab til relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil, herunder kravene i bekendtgørelserne nr. 908 af 27. september 2005, nr. 720 af 22. juni 2006 og nr. 1175 af 11. okt. 2007 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

   Termisk skæring omfatter:
   Eleverne opnår viden om arbejdsmiljømæssige forhold, regler og krav, der har betydning ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil, på følgende områder:

Information om indhold:

-         Røg, støv og gasarter

-         Forurenings art og mængder ved forskellige processer

-         Initation af luftveje

-         Kronisk bronkitis

-         Astma

-         Manganisme

-         Kræft

-         Reproduktionsskader

-         Allergi

-         Grænseværdier

-         Anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser og skader

-         Regler for ventilation

§         Punkt-, proces- og rumventilation.

-         Udformning, brug og vedligeholdelse af punkt- og procesudsugning

-         Substitution

-         Regler for brug af åndedrætsværn

I forbindelse med gennemgang af ovenstående punkt skal der indgå demonstration

-         Risici for skader på øjne og hud

-         Personlige værnemidler i form af øjenværn, handsker mv.

-        

-         Øjenværn

-         Høreværn

-         Brug af åndedrætsværn

-         Handwsker

-         Skødeskind

-         Beskyttelsesærmer

-         Beskyttelsesfodtøj

I forbindelse med gennemgang af ovenstående punkt skal der indgå demonstration

-         El-risici ved svejsning samt skæring

-         Regler for svejseudstyr samt skæreanlæg

-         Kræftbekendtgørelsens krav til arbejdspladsforanstaltninger –

Herunder afgrænsning og mærkning med skilte med ryge- og spiseforbud.

-         Forholdsregler ved arbejde i lukkede rum

-         Sidemandseffekt

-         Opbevaring af personlige værnemidler

-         Sikkerhedsorganisationen i virksomheden

I forbindelse med gennemgang af ovenstående punkt skal der indgå demonstration

Uddannelsen afsluttes med en teoretisk prøvefor at dokumentere, at eleverne opfylder kursets mål.

Deltagerne har herefter en uddannelse der gør dem i stand til selvstændigt, at arbejde sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt med svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil.

 1. Uddannelsesstruktur

Struktur

Uddannelsen er et grundlæggende adgangskrav til alle arbejdsmarkedsuddannelser, der indeholder svejsning og termisk skæring.

Deltagere med et uddannelsesbevis, er fagligt kvalificeret til at deltage på alle uddannelser hvori der indgår svejsning og termisk skæring.

 1. Deltagerforudsætning og adgangskrav

Målgruppen:

Elever på Egå Produktionshøjskole og samarbejdspartnere, der ønsker at beskæftige sig med svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil. Uddannelsen er lovpligtig.

Mulige arbejdsområder:

Smede og VVS- branchen

Transportsektoren

Stålkonstruktioner

Skibsindustrien

Fødevareindustrien

Off-shore

Medicinalindustrien

Flyindustrien

Kemiske industrier

 1. Uddannelsesbevis

Uddannelsesbevis udstedes til de elever, der på baggrund af lærerens vurdering og gennemført teoriprøve, opfylder målene i punkt 1C

Uddannelsesbevis udstedes på vegne af Egå Produktionsskole, det udskrives af den faglærer, der har forestået undervisningen: Uddannelsesbeviset har følgende indhold:

Ovenstående deltager har kendskab til alle relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og foranstaltninger ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil i henhold til kravene i bekendtgørelserne nr. 908 af 27. september 2005, nr. 720 af 22. juni 2006 og nr. 1175 af 11. okt. 2007 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Ovenstående deltager har teoretisk viden om arbejdsmiljømæssige forhold, regler og krav, der har betydning ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil i metaller, på følgende områder:

-         Luftforurening

-         Sundhedsrisici

-         Foranstaltninger til forureningsbekæmpelse

-         Optisk stråling

-         Personlige værnemidler

-         El-sikkerhed

-         Særlige arbejdspladsforanstaltninger

Deltageren har kendskab til de sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold samt viden om de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil og kan således selvstændigt tilrettelægge og udføre arbejdet sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

 1. Rammer for Uddannelsen
 1.  
  1. Vejlednende maksimal varighed:

8 lektioner

 1.  
  1. Vejledende lærerforbrug 8 timer
  2. Særlige krav til lærerkvalifikationer

                                                               i.      Der henvises til § 68 i Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1361 af 20. december 2000

                                                             ii.      Underviseren skal have uddannelsesbevis fra en faglæreruddannelse i ” Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring” tilrettelagt og gennemført af industriens arbejdsmarkedsuddannelser og metalindustriens efteruddannelsesudvalg i henhold til Kræftbekendtgørelsen § 26 eller anden relevant arbejdsmiljøuddannelse godkendt af aarbejdstilsynet. Alternativt skal underviseren gennemføre mindst 3 forløb som føl på fremmed skole hos erfaren lærer, der opfylder ovennævnte krav.

Underviseren skal mindst 1 gang hver 4. måned undervise i uddannelsen ” Ar­­bejdsog sikkerhed ved svejsning og termisk skæring”

                                                            iii.      Der afholdes hvert år en faglærerkonference inden for svejseområdet, hvor Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring vil være fast punkt som sikrer at faglærerens kvalifikationer ajourføres og udbygges indenfor området.

                                                           iv.      Da uddannelsen er lovbefalet kan der  ikke foretages afkortning af uddannelsen

 1. Kvalitetssikring

Uddannelsesstederne skal anvende de systemfælles redskaber i overensstemmelse med indholdsbekendtgørelsen og de til enhver tid gældende retningslinier:

Ø      At underviseren har relevant faglig uddannelse, mindst 2 års relevant teoretisk og praktisk kendskab til undervisningsområdet

Ø      En erfaring med formidling på elevernes niveau

Ø      At underviseren har en stadig ajourført viden om udviklingen på fagområdet

Arbejdstilsynets godkendelse af en uddannelsesplan forudsætter:

Efter gennemført uddannelse arkiveres

Ø      Evalueringsskemaet i 2 år

Ø      Teoriprøven i 2 år

Ø      Kopi af uddannelsesbeviset i 5 år

Instruktøren er uddannet på Force Technology

Egå den 2. juni 2006

Login menu