Breadcrumbs

Paradigmer

Vejledning til Produktionsskolernes individuelle dispensationsansøgninger

Generelle bemærkninger vedrørende fornyelse af dispensationer:

 1. Arbejdstilsynet beder skolerne kontrollere deres dispensationer for at sikre sig hvornår de udløber. Ikke alle skoler har i første runde har fået en dispensation, der gælder i 5 år. Der er dispensationer, der er blevet udstedt til en kortere periode. De er skolernes ansvar at de har en gyldig dispensation, samt at søge i rette tid. Ansøgninger til Arbejdstilsynet skal sendes ind i god tid, gerne 4 – 6 mdr. inden udløb af eksisterende dispensation, således at planlagte tilsyn kan koordineres.
 2. Nye værktøjstyper vil blive vurderet, når en produktionsskole søger om anvendelse heraf. Herefter vil de indgå i bruttolisten over maskiner, hvortil der er truffet afgørelse.

Vedrørende kommende ansøgninger:

Dispensationsansøgning for de enkelte skoler, sendes til det regionale Arbejdstilsynskontor, se www.at.dk

Det er vigtigt at fremhæve årsagen til at man søger og pointerer målgruppe for skolen. (Skolens ordinære elever er ikke undervisningspligtige unge i alderen mellem 15 og 25 år).

Der lægges vægt på at de elever der anvender maskinerne er vurderes og at denne kan dokumenteres. Det ikke er nok at eleven er fyldt det antal år skolen har fået dispensation til, eleven skal først og fremmest være vurderet egnet til at lære at anvende maskinen forsvarligt. Dernæst skal eleven løbende vurderes i brug af maskine, dette kan være enten ved brug af RKA, eller andet system det er et krav at man vurderer elevens egnethed.

Kompetenceafklaring af elevvurdering, kan foregå på flere måder. Metoden skal være skriftlig og kan forklares, dokumentation kan ske via forløbsplan, maskinkørekort e lign. Der er metodefrihed (form og metode).

Der laves en liste over maskiner skolen søger for.

 1. Der udarbejdes en standardiseret liste med maskinnavne, således at alle skoler bruger samme benævnelse på alle maskiner med samme funktion. På listen skal skolerne kunne slå et maskinnavn op og se om der er én fælles benævnelse. Generelt gælder at de maskiner man ansøger for skal være risikovurderede af skolen.
 2. Arbejdstilsynet forventer at der også fremover vil være et standardiseret ansøgningsmateriale. Af materialet skal det fremgå at skolen har styr på arbejdsmiljøet, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsmand, mm. Det skal fremgå, at man har et elevvurderingssystem fx RKA. Og det skal tydeligt fremgå hvilke maskiner, man søger for, og maskinerne skal skrives i et standardiseret skema. Det forventes at skolerne har risikovurderet de maskiner de søger for.
  1. a.Ansøgningen skal være påtegnet med udtalelse fra arbejdsmiljøorganisationen
  2. b.Det skal fremgå, hvilke maskiner der søges dispensation til: type, evt. CE-mærkning og/ eller alder
  3. c.Det skal fremgå hvilke undervisningsområder, man har på skolen (landbrug, snedkeri, køkken) og angives hvor de enkelte maskiner bruges, så Arbejdstilsynet kan vurdere relevansen.
  4. d.Det skal fremgå hvilke pædagogiske principper undervises der efter f.eks. hvordan skolen sikrer sig, at de elever, der skal arbejde med de maskiner, der gives dispensation til er egnede hertil.
 3. Alder, er minimumsbetingelser. Der starter afklaring af elever på produktionsskolen. Alder er ikke et automatisk grundlag for tilladelse til at arbejde med en maskine, eleven skal først og fremmest være vurderet egnet.
 4. Kompetenceplan for den enkelte elev. Det er en individuel kompetenceplan, dokumentation for afklaringen. (Evt. maskinkørekort). Dette kan være RKA eller andet elevvurderingsværktøj og forløbsplan eller indbygget i denne
 5. Man skal i forbindelse med ansøgning altid forvente et tilsynsbesøg, også når man ansøger om fornyelse af eksisterende dispensation.
 6. Hvis der mangler oplysninger skrives til skolen med anmodning om, at skolen supplerer oplysningerne. Det gøres klart for skolen, at der ikke sker videre i sagen før oplysningerne kommer frem.
 7. Arbejdstilsynet vurderer ansøgningerne, og udsteder dispensationer ud fra deres retningslinjer og relevansen i forhold til skolens faglige udbud. Der udstedes ikke dispensation til maskiner der ikke er relevante. 
 8. De farligste maskiner udstedes der ikke dispensation til. DVS der udstedes ikke til de hurtigtgående skærende træbearbejdningsmaskiner, hverken med eller uden fremtræk.
 9. Vedrørende den lille vinkelsliber. AT vil fremover give dispensation til den lille vinkelsliber. Den lille vinkelsliber skal betjenes med 2 hænder og der kan komme evt. klausul på effekt af vinkelsliberen sammen med skæreskivens diameter.
 1. Eksponering af eleven via tidsforbrug ved f.eks. vibrerende værkstøj, er principielt stadigt gældende.  

Indsæt krav

AT krav til skolen

 1. Generelt bør værkstederne være arbejdsmiljømæssigt optimeret, således unødige belastninger er forebygget. Selv om det ikke er et krav, kan de anbefales at en rådgiver sammen med værkstedslæreren (sikkerhedsansvarlig) gennemgår værkstedet for potentielle risici og laver en forebyggelsesplan.
  1. Rådgiveren kan værre en professionel rådgiver eller det kan også være en fra et andet område der kommer på besøg på værkstedet og ser på det med andre øjne og spørger ind til tingene.
  2. F.eks. at støjdæmpe – fx en pladesaks, der larmer i når klippet sker og når pladen falder. Det kan fx løses ved at lægge gummi på der hvor pladen falder og en sliske pladen kan kure ned ad.
 2. Som udgangspunkt skal lærere være faglærte, eller have et vidensniveau svarende hertil og vikarer må ikke være uvidende om maskiner og risici på det aktuelle værksted.
 3. Maskiners indretning og stand er et væsentligt kriterium, gennemført af ekspertise evt. egne kræfter. Skal leve op til 1995 maskindirektivets krav. De skal leve op til nutidige krav (maskindirektiv nyeste udgave). Alle maskiner skal minimum opfylde vilkårene i maskindirektivet.
  1. Det betyder ikke at alle maskiner skal være nyere end fra den dato hvor direktivet blev indført, men at de krav der er opført i maskindirektivet skal matches af værksteders maskiner, det betyder fx at nødstop skal eftermonteres på visse maskiner.
 1. Standarder for maskiners indretning – DS EN/DS ISO skal bruges som retningslinjer.
 2. Effektiv og stadig overvågning, af nye elever. Lærer skal være i lokalet (dette betragtes i denne sammenhæng som overvågning), således at denne kan gribe ind ved fejl. Det er op til skolens vurdering, at vurdere hvor mange elever der kan betjene maskiner ad gangen. Elever over 18, skal der føres et effektivt tilsyn på jf. arbejdsgiverens pligter
 3. Orden og ryddelighed, er et must. Det øger graden af sikkerhed på værkstedet. De fleste arbejdsulykker er influeret af mangel på orden og ryddelighed.
 4. Benyttelse af sikkerhedsudstyr og personlige værn. Det er vigtigt at der er sikkerhedsudstyr og at sikkerhedsudstyret er egnet til at beskytte de unge. Eksempelvis Det er vigtigt at alle afskærmninger bruges efter forskrifterne og mht. høreværn, det er vigtigt at der bruges egnede værn. Det bør stærkt overvejes at gøre disse værn personlige.
 1. Det er vigtigt at de unge alene betjener maskinerne og ikke reparerer eller vedligeholde disse.
  1. At skifte skære/slibeværktøj på en vinkelsliber og lignende ukomplicerede maskiner vil være ok, men visse maskiner kræver mere dybtgående indgreb for at skifte klinger/værktøj mm., det er ikke ok. Der skal skelnes mellem farlig og forholdsvis ukompliceret arbejde.
 1. Der lægges vægt på at der er egnet brugsanvisning, og opbevaring mv. Fabrikantens og skolens egne anvisninger. De væsentlige risici 3-4 skal være i fokus på skolernes egne sikkerhedskort.
  1. Der lægges vægt på at der er fremstillerens brugsanvisninger til maskinerne, der danner grundlag for internt udarbejdede instruktioner, og at skolen har lavet deres egne let forståelige sikkerhedskort, hvor essensen er uddraget fra fremstillerens brugsanvisning. Sikkerhedskortene skal angive reel risici, og i mindre grad perifere farer.
  2. Brugsanvisninger, hvis der mangler en. Lån en hos naboskolen, søg en på internettet eller maskinleverandør, lav en sikkerhedsinstruktion selv til betjening af maskinen. Det er mere vigtig at der er en god sikkerhedsinstruktion.

Yderligere forhold

 1.  Har produktionsskolen modtaget oplysning om f.eks. risikotilsyn eller andet besøg fra Arbejdstilsynet, i den periode, hvor man ansøger om dispensation, kan man bede om koordinering af tilsynsbesøgene således at tilsyn i forbindelse med godkendelse af genansøgning og andre tilsyn sker samtidig.
 2. Har en produktionsskole spørgsmål til Arbejdstilsynets afgørelse i en dispensationssag, kan der rettes henvendelse til det lokale tilsynscenter.
 3. Er en produktionsskole utilfreds med svaret fra Arbejdstilsynet, kan sagen ankes til Arbejdsmiljøklagenævnet. Klagevejledning følger med afgørelsen fra Arbejdstilsynet og i øvrigt hentes på www.at.dk
 4. Er spørgsmålet af generel eller politisk karakter, anbefales det at PSF tager over som ordfører for produktionsskolerne og stiller spørgsmålet via PSF til Arbejdstilsynet.
 5. Arbejdstilsynet har udmeldt, at der ikke længere udstedes aldersgraduerede dispensationer Det vil sige at dispensationer udstedes til skoler for ikke undervisningspligtige elever, der er fyldt 15 år.
 6. Fremtidige dispensationer udstedes til en varighed på 5 år. Hvis der er skoler der modtager dispensationer med mindre løbetid anbefaler vi at afgørelsen ankes

 

Arbejdstilsynet gør opmærksom på at man ved tildeling af dispensation tager udgangspunkt i virksomhedens branchekoder i forhold til bilagene i bekendtgørelsen om unges arbejde. Det vil sige at undtagelserne bilagene 2, 3, 5, 7 og 8 kun tages i brug, hvis skolen er registreret med en branchekode, der svarer til den branche undtagelsen refererer til. Dette er en ændret praksis fra AT i forhold til tidligere.

Kan jeg have mere end én branche??
Ja, hvis omsætningen på biaktiviteten er stor nok (over 300.000 kr.), og hvis den udgør mindst 10 % af den samlede omsætning. Hvis omsætningen på biaktiviteterne opfylder førnævnte krav, kan du registrere op til tre bibrancher.
Kilde: www.virk.dk

Login menu