Breadcrumbs

Arbejdspladsbrugsanvisning

Husk at leverandørbrugsanvisningen skal opbevares sammen med APB

For alle stoffer og materialer skal man være i besiddelse af en leverandør­brugsanvisning. Gør det til en god vane at bestille en lige så snart du vælger at bestille et nyt produkt, beder du leverandøren om at levere et en leverandør­brugsanvisning (sikkerhedsdatablad) sammen medproduktet. 

Inden produktet tages i brug sikker dig om der skal udarbejdes en Arbejds­plads­brugsanvisning. Du skal uarbejde en arbejdspladsbrugsanvisning når: 

1)    Stoffet eller materialet i følge miljøministeriet er klassificeret som farligt

 2)    Stoffet eller materialet findes på arbejdstilsynets liste over grænse værdier for stoffer og materialer

3)    materialet indeholder 1% eller mere af de stoffer der findes på de på ovenstående lister. For gasformige materialer 0,2 % eller mere af stoffer fra de ovenstående lister

4)    for visse isocyanater

5)    hvor der bruges asfaltmaterialer 

Produkter der optræder på miljøministeriets liste være mærkede med orange advarselsmærker, det vil sige at stoffet i ren form er mærket lokalirriterende (Xi), sundhedsskadelig (Xn), ætsende (C), giftig (T), meget giftig (Tx) eller miljøfarlig (N).

Henvisninger:

At-vejledning C.0.11 Arbejdspladsbrugsanvisning http://www.at.dk/sw8711.asp

At-vejledning C.011 Arbejdspladsbrugsanvisning, vejledning til udfyldelse af APB http://www.at.dk/sw8711.asp#afs7 

Arbejdstilsynets eksempel på tillægsskema:

http://www.at.dk/sw8711.asp#afs8

Glem ikke at undersøge om der er forbud mod unges arbejde med kemikaliet.

Neden for er der åbne skemaer til arbejdspladsbrugsanvisninger og til positivliste samt de respektive piktogrammer til at sætte ind i brugsanvisninger.

Login menu