Breadcrumbs

Baggrund og historie

Udpluk fra artikel skrevet til DPL-bladet juni 2007

Foromtale

I 2007 har AT tilkendt en fælles dispensation til produktionsskolerne for unges brug af visse maskiner. Skolerne står nu tilbage med en fælles problemstilling, vi skal alle leve op til vilkårene i dispensationen og vi skal sikre at vi giver eleverne på produktionsskolerne den bedste forståelse omkring sikkerhed, derfor er det vigtigt at vi har et fælles pædagogisk udgangspunkt. En enkelt skole kan være årsag til at den fælles dispensation annulleres for alle skoler.

Baggrund

På landets godt og vel 90 produktionsskoler fortsætter ca. 60% af vores omkrig 9.000 elever (estimeret) videre i uddannelse, hovedsageligt erhvervsskolerne.

Vores opgave med at sende de unge videre står klart beskrevet i Produktionsskoleloven. Vi skal ” styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet..” så de ” unge opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse.”

På grund af elevernes indlæringsprofil, er en praktisk tilgang til emnet vigtig, således at eleverne gennem de arbejdsopgaver de skal kommer igennem, opnår viden om og faglig indsigt i et arbejdsområde, herunder i praksis har set og lært om arbejdsmiljø. Pædagogisk er det vigtigt at eleverne oplever, at resultatet af deres arbejde værdsættes af andre, fx gennem salg til tredjepart, og det er væsentligt at eleven kan føle sin indsats i produktets tilblivelse for signifikant.

Bekendtgørelsen om unges arbejde, har i nogen omfang sat grænser for vores mulighed for at opfylde målsætningen.

Det har indtil for nylig været op til de enkelte skoler at søge dispensation fra bekendtgørelsen, de individuelle dispensationer skolerne oprindelig fik, har vi oplevet ikke gav alle skoler samme vilkår. Ændringer i bekendtgørelsen gør det nu muligt at søge dispensation til brancher, det er denne mulighed vi nu gør brug af til at søge en samlet dispensation.

Samtidig er arbejdstilsynet praksis på området ændret. Alle dispensationer behandles i dag centralt og det er på visse områder ikke længer så let at få dispensation. Dette oplever nogle skoler, der er blevet bedt om at forny deres dispensation ved at de ikke længere får samme muligheder som tidligere. 

Processen

Den 29. november 2004 blev der på Elsesminde afholdt en Sikkerhedskonference om arbejdsmiljøreformen. Temaet for konferencen var ”Arbejdsmiljøreformen – en udfordring for

produktionsskolerne”. 

I den efterfølgende debat nåede deltagerne frem til følgende to kernepunkter, som væsentlige problemstillinger for sikkerhedsarbejdet på produktionsskolerne. Dels behovet for materialer og metoder til APV udformet specielt med henblik på arbejdsforholdene på produktionsskolerne. Dels mulighederne for at leve op til skoleformens målsætning som uddannelsesinstitution, jfr. love og bekendtgørelser vedr. produktionsskoler contra de begrænsninger som bekendtgørelsen om unges arbejde pålægger skolerne.

Stemningen blandt konferencedeltagerne var at man burde finde en fælles løsning på disse problemstillinger og man gerne ville bakke op om en sådan løsning, i den forbindelse var der 4 der meldte sig til en arbejdsgruppe der ville arbejde videre med problemet. 

Arbejdsgruppen mødes første gang den 28. januar 2005 på Odense Produktions-Højskole (OPH) og valgte i første omgang at arbejde på en afklaring af de uoverensstemmelser der ligger mellem produktionsskoleloven og bekendtgørelsen om unges arbejde.

Problemstillingen blev nedfældet og der blev udarbejdet følgende projektbeskrivelse: 

Produktionsskolerne godkendtes til samme lovmæssige forhold som erhvervsskolerne samt at den formelle praksis omkring unges forhold med farligt arbejde standardiseredes, således at alle produktionsskoler for fremtiden arbejder ud fra samme betingelser. 

Målet var endvidere, at udvikle og udarbejde værktøjer der kunne sikre ensartede APV således at værkstedslærere og vejledere får redskaber der kunne medvirke til at styrke elevernes bevidsthed om arbejdsmiljø og sikkerhed. 

Samtidig udvidede man gruppen så den blev bredere repræsenteret både skolestørrelsesmæssigt og geografisk.

Vi arbejde på  det tidspunkt hen mod en fremlæggelse af projektet på Forstanderkredsens møde allerede i april måned. Vores udgangs-punkt var på dette tidspunkt at der skulle en ændring af regelgrundlaget, nye oplysninger ændrede grundlaget for projektet og fremlæggelsen blev i sidste øjeblik aflyst.

På baggrund af de ny oplysninger tog vi kontakt til Arbejdstilsynet for at få helt afklaret nogle juridiske uklarheder i forbindelse med bekendtgørelsen og skabe grundlag for en justering af projektet. Arbejdstilsynets juristen gjorde opmærksom på flere ting:

Afgørelserne fra AT gives udelukkende på baggrund af de oplysninger produktionsskolerne indsender. Produktionsskolerne er gennem indsendelse af dispensationsansøgninger medvirkende til at fastholde AT’s opfattelse af at skoleformen som en produktionsenhed hvor dispensation er nødvendig i forhold til unges arbejde.

Juristen opfordrede skoleformen til at kontakte Arbejdsmiljøfagligt Center med en klar beskrivelse af hvordan skoleformens status i dag i forhold til det samlede uddannelsessystem.

Arbejdsgruppen udformede et brev som på produktionsskolernes vegne dels synliggjorde og præciserede skoleformens status i uddannelsessystemet, dels ansøgte om fælles generel dispensation. Brevet blev sendt til høring i forstanderkredsen og efterfølgende drøftes på de regionale forstanderkredsmøder med en repræsentant fra arbejdsgruppen.

November 2005 holdt arbejdsgruppen møde med Verner Ljung fra FPP (nu PSF) Verner kunne bidrage med erfaringer fra tidligere forsøg på fælles ansøgning. Mødet mundede ud i at FPP accepterede at stå som ansøger. Den endelige skrivelse blev sendt til Arbejdstilsynet i december måned.

Svaret på den fælles dispensation var negativ.

Da arbejdsgruppen tog kontakt til Arbejdstilsynet for at følge op på svaret blev der aftalt et møde. På dette møde præciserede juristen at produktionsskolerne uanset vores pædagogiske forpligtigelser er omfattet af bekendtgørelsen af følgende grunde:

  • Vi stiller lokaler maskiner og materialer til rådighed for de unge
  • Vi har instruktionsbeføjelse overfor de unge
  • Den uddannelse vi kan tilbyde vores elever er ikke kompetencegivende og varer ikke mindst 2 år.

I øvrigt var man lydhør overfor vores argumenter og ville gerne se en reformuleret specificeret dispensation. På baggrund af Arbejdstilsynet anbefalinger og skolernes tilbagemelding ansøgte vi igen om en fælles dispensation i foråret 2006. Siden har vi haft gentagne kontakter til Arbejdstilsynet.

Disse kontakter resulterede i at vi primo 2007 valgte at skille vores ansøgning, så der var en ansøgning, der omfattede maskiner og en der omfattede stoffer og materialer. Vi mangler stadig tilbagemelding på ansøgningen om stoffer og materialer.

Hvis man gerne vil have et hint om i hvilken retning denne afgørelse går i, kan man læse vejledningen til bekendtgørelsen, der netop er udsendt af arbejdstilsynet dette forår.

Skiftedag

Desværre er en del af projektgruppen udskiftet, det har været en hård tid for produktionnsskolerne og en stor del af gruppens medlemmer herunder Jørn Lei Jakobsen, Claus Robertsen og Poul Erik Nielsen, ikke længere er aktive inden for området. Derfor er der nu nedsat en ny projektgruppe bestående af interssenterne Verner Ljung (PSF), Søren Kaae (DPL), Karsten Larsen (Egå PS/forstanderkredsen), Arne Pallisborg (Elsesminde) og Bent Andersen(Elsesminde). Dette sker samtidig med at projektgruppens arbejde nærmer sig nu en skillevej.

Projektet er beskrevet og sat i gang, men det er Produktionsskoleforeningen, der har været formel ansøger af dispensationen og den er som fælles organ for skolerne det mest naturlige hjemsted for projektet, derfor er det nu formelt overdraget til PSF.

Projektgruppens fremtidige arbejde bliver at følge op og gøre status over projektet. Gruppen vil derfor mødes 3 – 4 gange årligt, men det det praktiske arbejde udliciteres.

Arbejdsmiljøprojektet

Vi oplever at gennem den interesse og de forespørgsler vi har modtaget i forbindelse med projektet at der er behov for et sted hvor man kan hente relevant viden om arbejdsmiljø.

De ansatte på produktionsskoler er ofte faglærte, der er godt inde i arbejdsmiljøet og den faglige profil for det pågældende område, men ikke nødvendigvis specifik viden om unges arbejdsmiljø.

Kombinationen af disse vidensområder omsat til pædagogisk praksis opnås gerne gennem erfaring.

Der er der brug for en let tilgængelig viden om arbejdsmiljø og pædagogiske værktøjer.

Det er vores opfattelse at der på skolerne bruges mange ressourcer på udarbejdelse af sikkerhedsmaterialer, men ofte starter man fra bunden, og den tid, der skal bruges her på dette arbejde er knap, fordi produktionsskolelærerne i disse år også får flere administrative forpligtigelser i forbindelse med dokumentation af skolernes arbejde. Derfor mener vi at disse ressourcer kan anvendes på en bedre måde.

Derfor lægger arbejdsgruppen op til at al relevant viden samles på et sted, hvor det er tilgængeligt for alle skoler. Til dette formål har PSF erhvervet hjemmesiden www.givagt.nu. Siden kommer til at indeholde informationer om bekendtgørelsen, dispensationer, sikkerhedskort på maskiner, arbejdspladsvurdering og anden relevant viden om arbejdsmiljø.

Vi oplevede også at Arbejdstilsynet på mødet i januar var interesseret i at produktionsskolerne havde en fælles tilgang til emnet med en samlet indsats for produktionsskolerne. Det vil også være en lettelse for Arbejdstilsynet, at de i forvejen kender det materiale skolerne bruger, hvilket i sidste ende vil være til vores fordel, når de kommer på tilsyn.

Projektet bliver nødt til at opdeles i etaper. Første etape der er sat i gang, dels ved at dispensationen omkring maskiner er kommet i hus, dels ved at forstanderkredsen har vedtaget at støtte projektet økonomisk.

Første etape indeholder oprettelse af hjemmesiden med oplysninger der knytter til dispensationen og projektet, herunder om der er fabrikater af maskiner på markedet, der er sikrede, så unge kan bruge dem på trods af bekendtgørelsen (positivliste), tiltag der eventuelt kan sikre eksisterende maskiner, samt information fra DPL.

Anden etape indeholder oplysninger om materialer og stoffer. Arbejdspladsbrugsanvisninger

(APB), datablade mm lægges på hjemmesiden.  APB og datablade udfærdiges på flere sprog.

Tredje etape omhandler APV og materialer, fjerde etape undervisningsmaterialer.

En del af stoffet vil blive til på baggrund af de materialer skolerne i forvejen kan bidrage med.

Finansiering

Projektet finansieres bland andet via midler fra skolerne, på forstanderkredsens møde i maj i år gav forstanderkredsen tilsagn om at støtte projektet med 30 kr. pr årselev om året. Dette tilskud giver en god startkapital, men hvis vi skal nå målet inden for en overkommelig tidshorisont, er det nødvendigt at supplere med fondsmidler ude fra. PSF vil derfor gå i gang med at søge disse midler.

Når man søger fondsmidler er det vigtigt at egenfinansieringen er på plads. Vores egenfinansiering består dels af  forarbejdet til projektet, resten af ansøgningen, PSF’s arbejde med hjemmesiden, DPL’s bidrag til hjemmesiden, samt skolernes betaling. På denne måde har PSF præsteret et pænt grundlag for at søge videre finansiering af projektet

Fremtid

Det videre arbejde stopper ikke her. Målet er at de unge på produktionsskolerne kan arbejde med de fleste af de maskiner, som findes på tekniske skoler, også dem der er omfattet af. bekendtgørelsens bilag 1 pkt a – d. vi arbejder frem mod, at alle produktionsskoler kan tilbyde de unge et forløb hvor pædagogikken understøtter de unges forståelse af sikkerhed og skaber det bedste fundament i deres vej til forsat uddannelse og job. Vi ønsker at nå dette dels ved arbejde for at udvide dispensationen dels ved at give anvisninger til sikring af maskinerne.

Login menu