Breadcrumbs

Vejledninger

Ud over vejledninger for de enkelte områder indeholder denne side følgende undersider: Samarbejde om sikkerhed og sundhed, en vejledning sammenlægning af sammenlægning af Arbejdsmiljøorganisationen og samarbejdsudvalg samt links til andre sites af relevans for arbejdsmiljøorganisationen.

Underpunktet APV indeholder eksempler på Arbejdspladvurdering, samt links til anden relevant information vedrørende Arbejdspladsvurdering.

Underpunktet UMV indeholder eksempler på Undervisningsmiljøvurdering, samt link til Dansk Center for Undervisningsmiljø

Generelle er vejledninger der henvender sig generelt til skolen, mens værkstedsvejledninger indeholder vejledninger der henvender sig til et særligt arbejdsområde

Vejledning: linkene er opstillet alfabetisk,  Dette ord fungerer oftest som hyperlink, således at du klikker på ordet og aktiverer linket. Alternativt følger linket lige efter. linket er altid understreget. OBS! visse steder forkommer 2 links.
Hvis linket mod forventning ikke er aktivt, eller du ikke finder det søgte emne, så klik på AT-vejledninger og du åbner AT's samlede oversigt over vejledninger.

A

Aftaler, der begrænser Arbejdstilsynets tilsyn med overholdelsen af visse arbejdsmiljøregler - At-vejledning F.0.8

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø - At-vejledning F.3.6

Akustik i arbejdsrum - At-vejledning A.1.16

Anhugning - At-anvisning 2.3.0.4

Anhugningsgrej - At-meddelelse 2.02.10

Anlæg til flydende husdyrgødning (gylleanlæg og ajlebeholdere) - At-anvisning 2.6.1.1

Anmeldelse af stoffer og materialer - At-vejledning C.0.13

Anvendelse af hejse-, løfte- og transportredskaber - At-meddelelse 2.02.11

Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære - At-vejledning C.0.9

Arbejde i forurenet jord - At-vejledning D.2.23

Arbejde i stærk varme og kulde - At-vejledning A.1.3

Arbejde med asbestholdige bremse- og koblingsbelægninger - At-meddelelse 4.04.5

Arbejde med asfaltmaterialer - At-vejledning C.0.16-2

Arbejde med brandfarlige væsker - At-vejledning C.0.6

Arbejde med formolier - At-vejledning C.0.17

Arbejde med motorkædesave - At-vejledning B.5.1.1

Arbejde med stoffer og materialer - At-vejledning C.1.3

Arbejdsmiljølovgivningens anvendelse for elever i erhvervspraktik - At-meddelelse 4.01.6

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen - At-vejledning F.3.7

Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer - At-vejledning C.0.11

Arbejdspladsens indretning og inventar - At-vejledning A.1.15

Arbejdspladsvurdering - At-vejledning D.1.1

Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær - At-vejledning D.3.4

Arbejdsrum på faste arbejdssteder - At-vejledning A.1.11

Asbest - At-vejledning C.2.2

Autoløftere - At-vejledning B.2.3

B

Beskyttelseshjelme - At-vejledning D.5.7

Brug af transportable stiger - At-vejledning B.3.1.1

Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv. - At-vejledning D.2.20

Bygherrens ansvar - hvem, hvor, hvornår - At-vejledning 25.2

Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter - At-vejledning 25.3

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter - At-vejledning 25.4

Bygherrens ansvar ved små byggeprojekter - At-vejledning 25.5

D

Daglig hvileperiode - At-meddelelse 5.01.1

E

Elevers anvendelse af stoffer og materialer i grundskolen - At-meddelelse 4.01.7

F

Fald fra højden på byggepladser - At-vejledning 2.4.1

Fald fra højden ved arbejde på tage - At-vejledning 2.4.2

Faldrisiko på gulv - At-vejledning A.1.6

Faldsikring - At-vejledning D.5.5

Faste arbejdssteders indretning - At-vejledning A.1.9

Fibertove (tovværk) - At-meddelelse 2.02.6

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder - At-vejledning A.1.10

Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder - At-vejledning F.0.4

Forebyggelse af arbejdsulykker i store og mellemstore virksomheder - At-vejledning F.0.5

Forebyggelse af ulykkesrisici ved hjælp af orden og ryddelighed - At-vejledning F.0.6

Forebyggelse af ulykkesrisici ved intern færdsel på virksomheder - At-vejledning F.0.7

Fældnings- og skovningsarbejde - At-vejledning D.2.8

Førerværn på traktorer og motorredskaber - At-vejledning B.1.1.1

G

Godkendelse og afprøvning af førerværn til traktorer og visse selvkørende motorredskaber - At-anvisning 2.3.2.1

Gravearbejde - At-vejledning D.2.13

Gravides og ammendes arbejdsmiljø - At-vejledning A.1.8-4

Grænseværdier for stoffer og materialer - At-vejledning C.0.1

H

Helkropsvibrationer - At-vejledning D.6.7

Hjemmearbejde - At-vejledning D.2.9

Høreværn - juni 2009 - At-vejledning D.5.2

Hånd-arm vibrationer - At-vejledning D.6.2

I

Ikke undervisningspligtige unges arbejde - At-vejledning E.0.2

Indeklima - At-vejledning A.1.2

Indretning af arbejdssteder - At-vejledning A.0.2

Indretning af hejseredskaber - At-anvisning 2.3.0.1

K

Klassifikation af laboratorier, anlæg til produktion mv. - At-vejledning C.0.4

Kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer - At-vejledning C.0.3

Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø - At-vejledning D.4.1

Kræftrisikable stoffer og materialer - At-vejledning C.2.1

Kunstig belysning - At-vejledning A.1.5

Køle-smøremidler - At-vejledning D.2.17

L

Lavetstiger - At-meddelelse 2.03.1

Leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad) og teknisk datablad for stoffer og materialer - At-vejledning C.0.12

Lænkekæder - At-meddelelse 2.02.8

Løft, træk og skub - At-vejledning D.3.1

M

Manuel plasmaskæring - At-meddelelse 2.09.4

Maskinel plasmaskæring - At-meddelelse 2.09.3

Maskiner og maskinanlæg - At-vejledning B.1.3

Mobning og seksuel chikane - At-vejledning D.4.2

Måling af støj på arbejdspladsen - At-vejledning D.7.4

Måling og belysning på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser - At-vejledning A.2.2

N

Nedrivning - At-vejledning D.2.15

O

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet - At-vejledning 1.7.1 

Opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte- og transportredskaber - At-anvisning 2.3.0.2

Opstilling og opstillingskontrol af trykbærende udstyr og enheder - At-vejledning B.4.11

Organisation af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på særlige vilkår - At-vejledning F.3.8

P

Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr - At-vejledning B.4.10

Plan for sikkerhed og sundhed - At-vejledning 25.6

Planlægning af faste arbejdssteders indretning - At-vejledning A.1.14

Produktvalg til bygningsmalearbejde - At-vejledning C.0.10

Program for levetidsundersøgelser af trykbærende udstyr med begrænset levetid - At-vejledning B.4.12

R

Recirkulation - At-vejledning A.1.7

Reflekstøj - At-vejledning 2.10.2-2

Rengøring og vedligeholdelse - At-vejledning A.1.4

Røgudvikling og røgklasser ved svejsning - At-vejledning C.1.2

Rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer - At-vejledning 1.10.1

Rådgivningspåbud om mange arbejdsmiljøproblemer - At-vejledning 1.10.4

Rådgivningspåbud om plan for sikkerhed og sundhed - At-vejledning 25.1

Rådighedstjeneste og anden særlig tjeneste - At-meddelelse 5.01.4

S

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte - At-vejledning F.3.2

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte - At-vejledning F.3.1

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte - At-vejledning F.3.3

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde - At-vejledning F.3.5

Sandblæsning - At-vejledning D.2.1

Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombygning mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder daginstitutioner og skoler - At-vejledning F.2.9

Skærmarbejde - At-vejledning D.2.3

Stilladsopstillerens ansvar - At-vejledning 45.1

Støj - At-vejledning D.6.1

Støjkrav til maskiner til brug i det fri - At-vejledning D.6.4

Svejsning, skæring mv. i metal - At-vejledning D.2.16

T

Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder - At-vejledning A.1.12

Transportable personløftere med arbejdsstandplads - At-meddelelse 2.04.3

Trykimprægneret træ - At-vejledning C.1.1

Trykluft til åndedrætsværn - At-vejledning D.5.1

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere - At-vejledning B.4.2

Tømning, vedligeholdelse og reparation af spånsiloer - At-vejledning D.2.10

U

Udbud af tjenesteydelser - At-vejledning F.1.1

Udsættelse for bakterier, svampe og andre mikroorganismer - At-vejledning C.0.18

Ugentligt fridøgn - At-meddelelse 5.01.2

Undersøgelsespåbud om psykisk arbejdsmiljø - At-vejledning 1.10.2

Undersøgelsespåbud om substitution af stoffer og materialer - At-vejledning 1.10.3

Undervisningspligtige unges arbejde - At-vejledning E.0.1-1

V

Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder - At-vejledning A.1.13

Velfærdsforanstaltninger ved skiftende arbejdssteder - At-meddelelse 1.03.1

Ventilation på faste arbejdssteder - At-vejledning A.1.1

Vinterinddækning af råhuse, stilladser m.m - At-vejledning D.2.11

Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse - At-vejledning D.4.3

Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser - At-meddelelse 4.05.3

Værnefodtøj - At-vejledning D.5.6-1

Ø

Øjenværn - At-vejledning D.5.8

Å

Åndedrætsværn - At-vejledning D.5.4

Login menu