Breadcrumbs

Generelle

På denne side findes links til vejledninger  fra Branche Arbejdsmiljø Rådene, Arbejdstilsynet, m.fl. Disse henvender generelt til skolens værksteder, ledelse eller arbejdsmiljøorganisation.

Er du interesseret i vejledninger der henvender sig specifikt til en  branche bedes du gå ind under punktet Værkstedsvejledninger og finde det område du er interesseret i.  

AT-materiale:
Bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om unges arbejde
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/u/sam-unges-arbejde-239.aspx

 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/s/samarbejde-om-sikkerhed-og-sundhed-1181.aspx

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a/sam-arbejdets-udforelse-559.aspx

Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/f/sam-faste-arbejdssteders-indretning-96-.aspx

Bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a/anmeldelse-af-arbejdsulykker-615.aspx

Lægers og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen
orientering i forhold til hvem der kan anmelde arbejdsbetingede lidelse
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/l/laeger-pligt-til-anmeld-lidelser-605.aspx

Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b/brug-af-personlige-vaernemidler-1706.aspx

Beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b/beskyttelse-udsaettelse-stoj-63.aspx

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/f/sam-foranstaltninger-kraeftrisiko-908.aspx

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser)
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a/sam-arbejde-med-stoffer-og-materialer-29.aspx 

Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/c-0-11-arbejdspladsbrugsanvisning-for-stoffer-og-m/c-0-11-arbejdspladsbrugsanvisning-for-stoffer-og-materialer%20pdf.ashx

 AT-vejledninger:

Arbejdsmiljøorganisation

Arbejdsmiljøuddannelse

Lovpligtige uddannelser

Brugsanvisninger for stoffer og materialer samt maskiner og tekniske hjælpemidler

Lovpligtige eftersyn

Arbejdsmiljødrøftelse

Arbejdstilsynets reaktioner (rådgivningspåbud mv.)

Unges ergonomiske arbejdsmiljø

Unges arbejde med tekniske hjælpemidler, maskiner og produktionsanlæg

Unges arbejde med stoffer og materialer

Unges arbejdstid, hviletid og fridøgn

Unges alenearbejde

Velfærdsforanstaltninger

Helbredskontrol

Arbejdstid og hviletid

Rygning på arbejdspladsen

Arbejdspladsvurdering
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/d-1-1-arbejdspladsvurdering/d11arbejdspladsvurderingpdf.ashx

 Mobning og seksuel chikane
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/d-vejledninger/d-4-2-mobning-seksuel-chikane/mobning-seksuel-chikane.ashx

 Arbejdspladsens indretning og inventar
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/a-vejledninger/a115arbejdspladsensindretningoginventar/a115indretningoginventarpdf.ashx

 Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/d-3-4-muskel-og-skeletbesvaer/muskel-og-skeletbesvaer%20pdf.ashx

 Løft, træk og skub
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/d-3-1-loeft-traek-og-skub/d-3-1-loeft-traek-skub%20pdf.ashx

 Støj
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/d-vejledninger/d-6-1-stoej/stoej%20pdf.ashx

 Beskyttelseshjelme
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/d-vejledninger/d-5-7-beskyttelseshjelme/beskyttelseshjelme%20pdf.ashx

 Høreværn
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/d-vejledninger/d-5-2-hoerevaern/hoerevaernpdf.ashx

 Værnefodtøj
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/d-vejledninger/d-5-6-vaernefodtoej/vaernefodtoej%20pdf.ashx

 Øjenværn
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/d-vejledninger/d-5-8-oejenvaern/oejenvaern%20pdf.ashx

 Åndedrætsværn
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/d-vejledninger/d-5-4-andedraetsvaern/aandedraetsvaern%20pdf.ashx

Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/c-0-11-arbejdspladsbrugsanvisning-for-stoffer-og-m/c-0-11-arbejdspladsbrugsanvisning-for-stoffer-og-materialer%20pdf.ashx

 BAR materiale:

Vejledning om unge og instruktion
http://www.i-bar.dk/~/media/Industrien/PDF/PDF%20_%20Branchevejledninger/Unge%202002.pdf
http://www.i-bar.dk/media/2827490/unge_pdf.pdf
 
http://www.i-bar.dk/media/2827500/introduktion_instruktion_oplaering_tilsyn_pdf.pdf 
http://www.i-bar.dk/vejledningermm/instruktion,-oplaering-og-tilsyn
http://www.i-bar.dk/vejledningermm/en-tryg-og-sikker-jobstart

 Den jyske håndærkerskole.Til insiration.

http://www.djhhadsten.dk/djhgenerelt/omdjh/virksomhedsgrundlag/sikkerhedogarbejdsmiljoe/

 Styr på værkstedet
http://www.i-bar.dk/~/media/Industrien/2_Branchevejledninger/Styr%20på%20værkstedet/Styrpaavaerkstedet_lille.pdf

Arbejdsmiljøorganisationens struktur mm
http://www.i-bar.dk/media/2827492/arbejdsmiljoeorganisationens_struktur_pdf.pdf 
http://www.i-bar.dk/media/2827491/arbejdsmiljoeuddannelse_pdf.pdf
http://www.i-bar.dk/media/2959561/sikkerhedsrunderinger.pdf

Forebyggelse
http://www.i-bar.dk/media/2849078/eksempel-paa-runderingsskemadoc.doc
http://www.i-bar.dk/vejledningermm/5s
http://www.i-bar.dk/vejledningermm/arbejdsulykker
http://www.i-bar.dk/vejledningermm/fald-og-snublen
http://www.i-bar.dk/vejledningermm/ulykker-fra-ups-til-obs

APV og den årlige drøftelse, diverse materialer

http://www.i-bar.dk/media/2827493/den-aarlige-arbejdsmiljoedroeftelse_pdf.pdf
http://www.i-bar.dk/media/2902434/strategisk-vaerktoej_low.pdf 
http://www.i-bar.dk/media/3042526/dialog-om-arbejdsmiljoe-tal-med-din-topleder.pdf

http://www.i-bar.dk/media/2827497/hvidbog_pdf2012.pdf
http://www.i-bar.dk/media/2805290/apv-og-aarlige-arbejdsmiljoedroeftelser.pdf 
http://www.i-bar.dk/media/3041269/arbejdshaefte-hjaelpevaerktoej.pdf  
http://www.i-bar.dk/media/2805292/arbejdsmiljoe-smaa-vaerksteder_pdf.pdf
 http://www.i-bar.dk/media/2959550/fotosafari.pdf

Graviditet
http://www.i-bar.dk/media/2827506/brug-af-personlige-vaernemidler_pdf.pdf

 

 

 

 

Login menu