Menu

Vedtægter

Produktionsskoleforeninegns Vedtægter
2017

§ 1 Navn og Hjemsted
Foreningens navn er: Produktionsskoleforeningen
Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse.

§ 2 Formål

Foreningens formål er:

Stk. 1 At styrke og udvikle skoleformen som en landsomfattende lokal skoleform, hvor produktion, undervisning og livsfærdigheder er integreret. Skoleformens indhold skal baseres på at tilbyde de enkelte deltagere grundlæggende faglige og kulturbærende kundskaber og grundlæggende almen viden som to sider af samme sag. Disse kundskaber og denne viden skal forankres i den danske folke- oplysningstradition og i den danske demokratiopfattelse.

Stk. 2 At sikre vore deltageres ligeværdige status som selvforvaltende ansvarlige medmennesker og borgere.

Stk. 3 At sikre vore deltageres rettigheder og tilgang til uddannelses- og arbejdsmarkedet.

Stk. 4 At udvikle og deltage i koordineringen af skolernes internationale arbejde.

Stk. 5 At støtte lokale og centrale initiativer til oprettelse af skolekredse.

Stk. 6 At samarbejde med relevante styrelser og organisationer.

Stk. 7 At repræsentere skolerne internt og eksternt.

§ 3 Medlemskab

Stk. 1 Som medlem kan optages:
Alle af undervisningsministeriets godkendte skoler i henhold til lov nr. 411 om ungdomsskoler, produktionsskoler og daghøjskoler kapital 2 eller lov til efterfølgelse af samme.

Stk. 2 Skoler, der efter gentagne betalingspåmindelser ikke har betalt sit kontingent 3 måneder efter den ordinære generalforsamling, betragtes som udmeldt.

Stk. 3 En skole kan ikke benytte sig af sin stemmeret på den ordinære generalforsamling, før der er indbetalt et års kontingent.

Stk. 4 Eksklusion
Bestyrelsen kan ekskludere en skole, der modarbejder foreningens formål eller virke samt en skole, der ophører med at betale kontingent.

Stk. 5 Bestyrelsens afgørelser vedr. eksklusion kan indankes på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 6 Udmeldelse kan kun ske med virkning fra et regnskabsårs udgang. Udmeldelse skal ske skriftligt.

§ 4 Stemmeret

Stk. 1 En skole har 3 stemmer på Generalforsamlingen.

Stk. 2 For hver skole udøves stemmeretten af henholdsvis:
- Et medlem af skolens bestyrelse
- En medarbejderrepræsentant
- En ledelsesrepræsentant (forstander, viceforstander el. afdelingsleder)

Stk. 3 Kun medlemsskoler, der har indbetalt medlemskontingent har stemmeret.

Stk. 4 Stemmeret kan ikke overdrages ved fuldmagt.

§ 5 Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2 Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 8 ugers varsel.

Generalforsamlingen afholdes inden den 30. september hvert år.

Stk. 3 Forslag, der ønskes optaget på dagsorden, må skriftligt og begrundet være formanden i hænde senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal udsendes sammen med dagsordenen.

Stk. 4 Forslag til vedtægtsændringer skal indsendes senest 6 uger før generalforsamlingen.

Stk. 5 Alle forslag afgøres ved flertalsbeslutning blandt de fremmødte medlemmer.

Stk. 6 Dagsordenen, som udsendes til medlemmer senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse, skal indeholde følgende punkter:

2. Formandens og udvalgsberetninger.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg i henhold til § 6.

7. Valg af statsautoriseret revisor/den kommunale revision, to bilagskontrollanter samt 2 suppleanter - for hver 2 år ad gangen.

8. Eventuelt.

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Stk. 7 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Bestyrelsen skal desuden indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 2 uger efter, at mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt over for bestyrelsen har begæret det, med angivelse af dagsorden.

Stk. 8 Der udarbejdes et referat af generalforsamlingen, som underskrives af dirigenten/dirigenterne.

§ 6 Bestyrelsessammensætning samt valg af bestyrelse og revisorer

Stk. 1 Bestyrelsen består af 9 personer, hvortil der vælges 3 suppleanter.

Stk. 2 Valg af formand og næstformand

Formand og næstformand vælges på generalforsamlingen for en periode af 2 år og ved skriftlig af stemning.
Foreningens formand skal være medlem af en skoles bestyrelse.
Foreningens næstformand vælges blandt ledelsesrepræsentant (forstander, viceforstander el. afdelingsleder) og medarbejderrepræsentanter.

Valgene af h.h.v. formand og - næstformand sker forskudt med 1 års mellemrum.
Hvis både formanden og næstformanden udtræder af bestyrelsen indenfor samme periode mellem 2 generalforsamlinger konstituerer bestyrelsen sig selv med disse tillidsposter.
Formanden er på valg i lige år. Næstformanden er på valg i ulige år.

Stk. 3 Bestyrelsen sammensættes således, at der til enhver tid i bestyrelsen er h.h.v. 2 bestyrelsesmedlemmer valgt blandt skolernes bestyrelser. 2 bestyrelsesmedlemmer valgt blandt skolernes medarbejdergrupper og 2 valgt blandt skolernes ledelsesrepræsentanter (forstandere, viceforstandere el. afdelingsledere).

Stk. 4 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der er 3 henholdsvis 4 af disse bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år.

Stk. 5 Alle bestyrelsesmedlemmer vælges ved direkte valg.

Stk. 6 Valg af suppleanter.

Der vælges 3 suppleanter til bestyrelsen hvert år.
En suppleant inden for h.h.v. bestyrelsesmedlemmer, medarbejdermedlemmer og *ledelsesrepræsentantsmedlemmer. *(forstander, viceforstander el. afdelingsleder)

Stk. 7 Opstilling af bestyrelsesmedlemmer skal ske skriftligt og begrundet og udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen.
Hvis ikke der - inden generalforsamlingen - skriftligt er indkommet et tilstrækkeligt antal bestyrelsesmedlemmer, der sikrer en fuldgyldig bestyrelse, kan ovennævnte krav fraviges.

Stk. 8 Valg til revisor og bilagskontrollør

Der vælges for 2 år ad gangen forskudt h.h.v. én statsautoriseret revisor/den kommunale revision, beliggende i det amt, hvor sekretariatet er hjemmehørende, to bilagskontrollører samt to suppleanter.

§ 7 Bestyrelsens virke

Stk. 1 Foreningen ledes mellem generalforsamlingerne af bestyrelsen.

Stk. 2 Formanden tegner foreningen udadtil.

Stk. 3 Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af 3 personer: Formand, næstformand samt et medlem valgt af bestyrelsen. Alle 3 valggrupper skal være repræsenteret i forretningsudvalget.

Stk.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 5 Bestyrelsen holder møde mindst en gang i kvartalet og i øvrigt, når formanden indkalder dertil, eller når mindst 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne fremsætter begæring derom.

Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.

Stk. 6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede. Beslutning træffes med almindelig stemmeflertal, hvor intet andet er angivet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 7 Referatet af alle bestyrelsesmøder udsendes senest 2 uger efter mødet til bestyrelsen.

Stk. 8 Bestyrelsen udpeger repræsentanter i nævn og udvalg m.v. samt nedsætter egne arbejdsgrupper efter behov.

Stk. 9 Bestyrelsen arrangerer hvert år i forbindelse med generalforsamlingen et årsmøde i foreningen.

Stk. 10 Foreningen forpligtes økonomisk ved underskrift af formanden eller næstformanden. Bestyrelsen kan meddele specialfuldmagt.

Stk. 11 For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men de hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

Stk. 12 Bestyrelsen ansætter og afskediger foreningens personale. Bestyrelsen kan bemyndige sekretariatslederen til ansættelse og afskedigelse af foreningens øvrige personale.

Stk. 13 For varetagelse af hvervet som formand og næstformand, udbetales der af foreningens midler et vederlag, svarende til det vederlag der kan gives til formand og næstformand i en produktionsskoles bestyrelse jf. Lov om produktionsskoler.

§ 8 Regioner

Der kan mellem skoler etableres et regionalt samarbejde på baggrund af regionale opgaver. Regionerne arbejder selvstændigt, såvel organisatorisk som økonomisk i henhold til foreningens formål.

§ 9 Budget

Generalforsamlingen vedtager, efter indstilling fra bestyrelsen, budget for det kommende regnskabsår.

§ 10 Kontingent

Generalforsamlingen vedtager et kontingent som fastsættes på den årlige generalforsamling. Træffes ikke en anden beslutning fremskrives kontingentet med samme procentsats som skolernes driftstaxameter er fremskrevet med det pågældende år.
Det foregående års faktiske årsdeltagere ( deltagere i 40 uger ) på den enkelte medlemsskole er grundlaget for årskontingentet.
Kontingentet følger foreningens regnskabsår.
Kontingentet skal være indbetalt senest 1 måned efter afholdelse af ordinær generalforsamling jf. § 3 stk. 3 og § 4 stk. 3.
For nye skoler er de godkendte årsdeltagere bestemmende for kontingentets størrelse.

§ 11 Regnskab

Stk. 1 Regnskabsåret er fra 01.01. - 31.12.

Stk. 2 Det af bestyrelsen afsluttede regnskab skal omfatte driftsregnskab og status, og det skal være revideret senest 6 uger før den årlige ordinære generalforsamling.

Stk. 3 Det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab fremsendes til medlemmerne sammen med dagsordenen.

§ 12 Vedtægtsændring

Ændringer af nærværende vedtægter kan kun vedtages på en generalforsamling, når mindst halvdelen af de fremmødte stemmer derfor. Forslag til vedtægtsændringer skal fremsendes senest 6 uger før generalforsamlin-gen.

Vedtægtsændringen træder i kraft ved afslutningen af den generalforsamling, på hvilken den i henhold til ovennævnte regel er vedtaget.

§ 13 Ophævelse af foreningen

Stk. 1 Ophævelse af foreningen kræver dels vedtagelse på en generalforsamling, hvor 3/4 af de fremmødte stemmer for en ophævelse, dels vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de fremmødte stemmer for ophævelsen. Denne ekstraordinære generalforsamling skal i tid ligge mindst en måned senere.

Stk. 2 Ved ophævelsen af foreningen tilfalder dens midler de skoler, der er medlemmer af foreningen, i forhold til gennemsnittet af de sidste tre års faktiske årsdeltagerantal.

Stk. 3 Den siddende bestyrelse skal ved ophævelse af foreningen sørge for bevarelsen af foreningens aktiver og fungere videre, indtil foreningens midler er fordelt mellem medlemsskolerne.

Seneste ændring vedtaget på generalforsamlingen den 27. 2012

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00