Menu

Den Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse (PBE)

En særlig tilrettelæggelsesmåde for erhvervsuddannelser, som i videst
muligt omfang gennemføres på produktionsskolen.

PBE er en både spændende og vigtig uddannelse! Spændende, fordi den går på tværs af skoleformer og er et konkret udtryk for, at produktionsskolen er en anden vej til uddannelse og netop derfor kan skabe nye muligheder for unge, der har det svært i det ordinære uddannelsessystem. Det er samtidig grunden til at PBE også er vigtig: Fordi den giver nogle unge, der ellers ikke havde fået en erhvervsuddannelse, muligheden for faktisk at få en sådan. Og vel at mærke ikke en fortyndet udgave af en erhvervsuddannelse, nej, på samme niveau som den ordinære af slagsen. Forløbet i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse er rigtignok skruet sammen på en anden måde, men den unge måles i sidste ende med den samme tommestok som kammeraten, der har taget uddannelsen på erhvervsskolen.

Orientering november 2014
Om taxametertilskud ved virksomhedsforlagt undervisning:
Vi har tidligere vejledt om at skolen kun får halv takst, når eleven er i virksomhedsforlagt undervisning og delpraktik. Det er ikke i overensstemmelse med UVM's vejledning, og derfor ajourfører vi nu vores vejledning, og gør opmærksom på, at skolen får fuldt taxameter mens elever er i virksomhedsforlagt undervisning eller i delaftale.

Håndværkeruddannelser 2017 - se her det samlede overblik over dine muligheder for at få en håndværkeruddannelse.

Downloade den nye 2015 PBE-håndbog her
Vi forventer at den ligger klar i papirform sidst i april måned.

Hvilke elementer indgår i uddannelsen

Love og regler:
Spørgsmål og svar vedr. erhvervsuddannelserne, herunder om Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse v/ Undervisningsministeriet – kan læses her

Gældende regler
Bekendtgørelse om skolearbejde
Lovforslag som fremsat med bemærkninger
"Notat om Opgørelse over aktivitet og tilskudsudløsende elever på PBE (om tælledage)"
Muligheder og begrundelser for forlængelse 
Fra grundlæggende praktisk oplæring til hovedforløb

 

Forskelligt oplysningsmateriale udarbejdet af PSF
Oversigt over igangværende PBE-uddannelser med oplysning om skole og kontaktperson (august 2015).

Standard dokumenter:
Takster PBE 2011-2017 (revideret nov 2017)  
Samarbejdsaftale mellem erhvervsskole og en produktionsskole (rev. nov 2017)

Tillæg til samarbejdsaftale vedr. en bestemt erhvervsuddannelse
Indstillingsskema
Meddelelse til erhvervsskolen om ophør af en Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse, jf. erhvervsuddannelseslovens kapitel 7c.

Baggrundsoplysninger til indstillingsskema ("Visitationsskema")
(Visitationsskemaet kan benyttes som nærmere dokumentation for, hvorfor den unge indstilles til en Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse. Benyttelse af skemaet er ikke obligatorisk.)
Aftale om samarbejde om elevens personlig uddannelsesplan under en Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse

Muligheder og begrundelser for forlængelse

Fra grundlæggende praktisk oplæring til hovedforløb

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00